Algemene voorwaarden Talentem

1. Definities

 1. Talentem Groep B.V. te Zwolle, statutair ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 73008400, handelend onder de naam Talentem. 
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Talentem opdracht verstrekt tot het leveren van diensten op het gebied van Human Resource Management bestaande uit onder meer, maar niet beperkt tot: het verstrekken van adviezen, het verrichten van interim-werkzaamheden, het uitvoeren van werving- en selectieactiviteiten alsmede het uitvoeren van assessments. 
 3. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht strekkende tot het leveren van diensten op het gebied van Human Resource Management bestaande uit onder meer, maar niet beperkt tot: het verstrekken van adviezen, het verrichten van interim-werkzaamheden, het uitvoeren van werving- en selectieactiviteiten alsmede het uitvoeren van assessments tussen Talentem en Opdrachtgever. 
 4. Adviseur: de natuurlijke persoon die de aan Talentem bij overeenkomst opgedragen werkzaamheden feitelijk zal uitvoeren.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Talentem uitgebrachte offertes en op alle Overeenkomsten die door Talentem zijn aangegaan met Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
 2. Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

3. Offertes en totstandkoming overeenkomst

 1. Offertes, welke Talentem uitbrengt, zijn geldig gedurende een maand na dagtekening, tenzij anders in de offerte is vermeld. Binnen deze of een anders vermelde termijn is Talentem tot het moment van aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever gerechtigd om een uitgebrachte offerte in te trekken of te wijzigen. Dit laat echter de wijzigingsbevoegdheden van Talentem zoals in de Overeenkomst en/of in deze Algemene Voorwaarden omschreven onverlet. 
 2. Prijzen in offertes zijn richtprijzen in die zin dat op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst een prijswijziging van toepassing kan zijn. 
 3. Prijzen in offertes zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders aangegeven 
 4. Een Overeenkomst komt tot stand door middel van schriftelijke bevestiging door Talentem van een door Opdrachtgever schriftelijk of mondeling verstrekte opdracht tot het leveren van diensten. 
 5. Een Overeenkomst kan tevens tot stand komen door middel van ondertekening door Opdrachtgever van een door Talentem toegezonden offerte. 
 6. De in offertes, opdrachtaanvaardingen en/of overige documenten van Talentem genoemde werkzaamheden zijn een indicatie, het is mogelijk dat Talentem hiervan afwijkt indien de opdrachtgever, dan wel de situatie hierom vraagt.

4. Inhoud en uitvoering van de overeenkomst

 1. In de Overeenkomst zullen zoveel mogelijk de volgende onderwerpen worden vastgelegd:
  – naam van opdrachtgever;
  – doel van de opdracht;
  – aard van de werkzaamheden;
  – tarieven en reiskosten;
  – overige kosten, voor zover van toepassing;
  – wijze van verstrekking van voortgangsinformatie aan opdrachtgever;
  – duur van de opdracht;
  – het van toepassing zijn van deze Algemene Voorwaarden.
 2. De tarieven vermeld in de Overeenkomst zijn exclusief omzetbelasting. 
 3. Opdrachtgever heeft geen arbeids- of gezagsverhouding met de Adviseur welke door Talentem ter beschikking wordt gesteld om de Overeenkomst uit te voeren. 
 4. Talentem is gerechtigd de in de Overeenkomst eventueel vermelde Adviseur te vervangen. 
 5. Talentem zal al datgene doen wat in het kader van de Overeenkomst in redelijkheid verwacht mag worden om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst tot tevredenheid van Opdrachtgever uit te voeren. 
 6. Talentem zal Opdrachtgever overeenkomstig de in de Overeenkomst neergelegde afspraken informeren over de voortgang van door haar te verlenen diensten. 
 7. Opdrachtgever voorziet Talentem van alle gegevens en inlichtingen die voor de goede uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn. 
 8. Indien door Talentem of door Talentem ingeschakelde derden in het kader van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de Adviseur of andere medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

5. Tarieven en vergoedingen

 1. Het tarief dat Talentem aan Opdrachtgever in rekening zal brengen voor de door haar te leveren diensten, wordt voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst met Opdrachtgever besproken. Het tarief wordt gerelateerd aan de aard van de in het kader van de tot stand te komen Overeenkomst te verlenen diensten. 
 2. Bij Overeenkomsten met een looptijd van meer dan zes maanden kunnen de door Talentem in rekening te brengen tarieven tussentijds worden verhoogd indien na het verstrijken van die termijn van zes maanden de door Talentem gehanteerde tarieven zijn verhoogd. 
 3. Alle extra kosten die Talentem op verzoek van Opdrachtgever maakt, of welke Talentem naar haar oordeel redelijkerwijze dient te maken ten behoeve van een adequate uitvoering van de Overeenkomst, worden door Talentem maandelijks aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 4. Reistijd kan aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Wanneer dat het geval is, zal dat afzonderlijk in de offerte en/of in de Overeenkomst worden vermeld. De reiskosten die Talentem aan Opdrachtgever factureert bedragen € 0,40 per kilometer, gerekend vanaf het woonadres van de Adviseur. 
 5. Indien Talentem op verzoek van of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Talentem.

6. Facturering en betalingsvoorwaarden

 1. In beginsel wordt door Talentem tweewekelijks gefactureerd of na ondertekening van de opdrachtaanvaarding en de hierin genoemde facturering afspraken en/of betalingsvoorwaarden terzake de door Talentem geleverde diensten. Betaling door Opdrachtgever geschiedt na ontvangst van facturen. Facturen dienen door Opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan. 
 2. Indien Opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn van veertien dagen betaalt, verkeert hij van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en heeft Talentem het recht om aan Opdrachtgever met ingang van de eerste dag na afloop van de betalingstermijn een rente van 3 % in rekening te brengen. 
 3. Indien Opdrachtgever in gebreke is met betrekking tot het betalen van verzonden facturen, komen alle daadwerkelijk gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening van die factuur in of buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De daadwerkelijk gemaakte kosten bedragen in ieder geval 15% van de verschuldigde hoofdsom over de eerste € 1.500,- waarmee de opdrachtgever in gebreke is; 10% over de volgende € 1.500,- en over het meerdere 8% met een minimum van € 23,-. 
 4. Indien Talentem redelijke gronden heeft om te vermoeden dat de betaling van de facturen niet of niet tijdig zal plaatsvinden, kan zij de uitvoering van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang opschorten. Talentem kan in een dergelijk geval evenzeer aanspraak maken op betaling van haar werkzaamheden bij vooruitbetaling. 
 5. Bij recruitment opdrachten wordt de basisfee gefactureerd na ondertekening van de opdrachtaanvaarding. De succesfee wordt gefactureerd nadat de kandida(a)t(en) en de opdrachtgever mondeling tot overeenstemming zijn gekomen m.b.t. het invullen van de betreffende vacature.
 6. Bij assessment opdrachten wordt het honorarium gefactureerd na ondertekening van de opdrachtaanvaarding. Indien het assessment wordt afgezegd en de kandidaat nog geen testen heeft ingevuld, wordt het eerder gefactureerde bedrag betreffende het assessment gecrediteerd.

7. Wijziging en opzegging overeenkomst

 1. Indien gedurende de looptijd van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te leveren diensten te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen hieromtrent in overleg treden. Indien de wijziging of aanvulling van de te leveren diensten financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Talentem Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. Er worden geen meerkosten in rekening gebracht wanneer de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Talentem kunnen worden toegerekend. 
 2. Indien partijen overeenkomen dat de te leveren diensten worden gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Talentem zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 
 3. Indien wijzigingen of aanvullingen plaatsvinden met betrekking tot de te leveren diensten dan wel de Overeenkomst anderszins in overleg tussen partijen wordt gewijzigd, zal dit schriftelijk worden vastgelegd. 
 4. De Overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd eindigt, behoudens verlenging voor bepaalde tijd, van rechtswege op de in de Overeenkomst genoemde einddatum, zonder dat een beëindiginghandeling van een van de partijen vereist is. Indien de Overeenkomst is aangegaan voor de duur van een project, zonder dat een einddatum is overeengekomen, dient het einde van het project door Opdrachtgever aan Talentem een maand voor het einde van het project schriftelijk te worden gemeld. Zolang deze schriftelijke melding niet is gedaan, duurt de betalingsverplichting van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst voort, ondanks de eventuele feitelijke beëindiging van de werkzaamheden ten behoeve van het project.

8. Ontbinding overeenkomst

 1. In het geval Talentem verhinderd is de Overeenkomst met Opdrachtgever uit te voeren ten gevolge van een omstandigheid die haar niet kan worden toegerekend, is Talentem gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst voor ten hoogste twee maanden op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of partieel te ontbinden, zonder dat Talentem ter zake enige schadevergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd is. 
 2. Zowel Talentem als Opdrachtgever hebben het recht om indien de andere partij tekort schiet in de nakoming van de Overeenkomst de Overeenkomst te ontbinden, echter niet dan nadat de andere partij uitdrukkelijk schriftelijk in de gelegenheid is gesteld om de Overeenkomst alsnog na te komen binnen een termijn van veertien dagen. 
 3. Vervanging van een eventueel in de Overeenkomst vermelde Adviseur vormt geen tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Talentem. 
 4. Zowel Talentem als Opdrachtgever zijn bevoegd de Overeenkomst geheel of partieel met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:
  – de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;
  – de onderneming van de andere partij geliquideerd of gestaakt wordt;
  – de andere partij surseance van betaling vraagt of verleend wordt 
 5. Indien Talentem op het moment van ontbinding van de Overeenkomst reeds prestaties ter uitvoering ervan heeft geleverd, kan Opdrachtgever de Overeenkomst slechts partieel ontbinden, namelijk uitsluitend voor dat gedeelte van de Overeenkomst dat door Talentem nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Talentem voorafgaand aan de ontbinding aan Opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met prestaties welke Talentem ter uitvoering van de Overeenkomst reeds heeft verricht, blijven door Opdrachtgever verschuldigd en zijn met ingang van de datum van ontbinding opeisbaar.

9. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Talentem voor de door haar dan wel onder haar verantwoording verrichte werkzaamheden is beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar maximaal dekt. 
 2. Voor zover de schade niet door verzekering wordt gedekt, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de Overeenkomst, waarbij het maximumbedrag van de Overeenkomst nooit meer is dan de totaal in rekening gebrachte som over de meest recente periode van zes maanden. 
 3. Talentem sluit aansprakelijkheid wegens gevolgschade uit. 
 4. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van het handelen of het nalaten van de voor de uitvoering van de Overeenkomst door Talentem ingezette personen, indien deze schade optreedt tijdens de uitvoering van de overeenkomst of met de uitvoering van de werkzaamheden nauw verband houdt. Opdrachtgever vrijwaart Talentem en de voor de uitvoering ingezette werknemers van het Talentem voor aanspraken van derden. 
 5. Opdrachtgever vrijwaart Talentem eveneens voor aanspraken ingesteld door de voor de uitvoering van de Overeenkomst door Talentem ingezette personen voor schade door hem of haar geleden tijdens of in verband met de voor de Opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden. 
 6. In geval Talentem recruitment en/of assessment diensten uitvoert voor opdrachtgever gaat Talentem er vanuit, dat de inlichtingen die de kandidaten over zichzelf hebben verstrekt of die van referenten over hen zijn verkregen, juist zijn. De medewerkers van Talentem sluiten elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten – daaronder begrepen gevolgschade – van kandidaten die mede als gevolg van opdrachtuitvoering bij de opdrachtgever werkzaam zijn, dan wel in dienst zijn getreden.

10. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn gedurende de looptijd van de Overeenkomst en na beëindiging ervan verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of van derden hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door één van de partijen aan de ander is meegedeeld, dan wel dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 
 2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Talentem gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken is Talentem niet gehouden tot vergoeding van schade die Opdrachtgever door de verplichte verstrekking van gegevens eventueel lijdt en is Opdrachtgever niet gerechtigd over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst. 
 3. Alle door Talentem aan Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Talentem worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

11. Teruggave zaken en bescheiden

 1. Indien Talentem Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zaken en/of bescheiden ter beschikking heeft gesteld is Opdrachtgever gehouden deze binnen veertien dagen na beëindiging van de Overeenkomst in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

12. Recruitment opdrachten

 1. Mocht onverhoopt het dienstverband van de geplaatste kandida(a)t(en) binnen een termijn van zes maanden na indiensttreding worden beëindigd, om welke reden dan ook, dan start Talentem na het verzoek van de opdrachtgever opnieuw de procedure, zonder dat hiervoor een fee in rekening wordt gebracht.
 2. Mocht onverhoopt het dienstverband van de geplaatste kandida(a)t(en) in de periode van zes maanden tot twaalf maanden na indiensttreding worden beëindigd, om welke reden dan ook, dan start Talentem na het verzoek van de opdrachtgever opnieuw de procedure met 50% korting op onze fee.
 3. Mocht onverhoopt het dienstverband van de geplaatste kandida(a)t(en) in de periode van twaalf maanden tot vierentwintig na indiensttreding worden beëindigd, om welke reden dan ook, dan start Talentem na het verzoek van de opdrachtgever opnieuw de procedure met 25% korting op onze fee. 
 4. Artikel 12.1 tot en met artikel 12.3 zijn van toepassing indien de geplaatste kandida(a)t(en) tijdens de recruitmentprocedure van Talentem deelgenomen hebben aan het assessment center van Talentem en indien de uitvoerend psycholoog in de rapportage over de geplaatste kandida(a)t(en) een positief of gematigd positief advies gegeven heeft. Tevens geldt voor genoemde artikelen dat de procedure uiterlijk twee maanden na de beëindiging van het dienstverband met de betreffende kandidaat van start gaat.
 5. Wanneer de door Talentem aan de opdrachtgever voorgestelde kandidaat binnen een termijn van een jaar na ondertekening van de opdrachtaanvaarding door de opdrachtgever wordt geplaatst in een andere positie dan welke bij de opdrachtaanvaarding en intake werd omschreven, dan wel bij een aan haar gelieerd bedrijf, blijven de overeengekomen fee’s verschuldigd en is Talentem niet verplicht opnieuw een kostenloze procedure op te starten. 
 6. Indien de opdrachtgever binnen een termijn van twaalf maanden na ondertekening van de opdrachtaanvaarding een kandidaat aanneemt die niet deel heeft genomen aan het werving, selectie en assessment traject van Talentem, voor de positie zoals bij de opdrachtaanvaarding en intake werd omschreven, blijft de overeengekomen succesfee verschuldigd en is Talentem niet verplicht opnieuw een procedure op te starten. 
 7. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat; de medewerkers van Talentem sluiten elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten – daaronder begrepen gevolgschade – van kandidaten die mede als gevolg van opdrachtuitvoering bij de opdrachtgever in dienst zijn getreden. 
 8. Talentem zal zich ervan onthouden medewerkers van een opdrachtgever te benaderen voor een functie elders, tenzij de wens tot functieverandering van zo’n medewerker zélf is uitgegaan en door de betreffende medewerker is bevestigd. 
 9. De in productinformatie en / of andere documenten en communicatiemiddelen van Talentem genoemde stappen / werkzaamheden per procedure zijn een indicatie, het is mogelijk dat Talentem hiervan afwijkt indien opdrachtgever en / of de situatie hierom vraagt.

13. Concurrentie

 1. Indien Opdrachtgever tijdens de looptijd van de Overeenkomst of binnen een termijn van drie jaar nadat de Overeenkomst is geëindigd, met een Adviseur of andere werknemer van Talentem die bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn of waren betrokken een arbeidsovereenkomst aangaat of uit anderen hoofde ten behoeve van Opdrachtgever werkzaamheden laat verrichten anders dan uit hoofde van een Overeenkomst met Talentem is Opdrachtgever aan Talentem een vergoeding verschuldigd ter hoogte van 27 % van het laatstelijk verdiende bruto jaarsalaris van de desbetreffende Adviseur of werknemer bij Talentem.

14. Rechtskeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen Talentem en haar Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschil is bevoegd de rechter van de vestigingsplaats van Talentem.